På barnas premisser

BT har den siste tiden rettet et kritisk søkelys mot private barnehager generelt og oss i Kidsa Barnehager spesielt. Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et særlig ansvar for hvordan vi forvalter barnehagenes midler. Det er dermed naturlig at det følges med på hvordan vi forvalter dette ansvaret.

Selv om sakene kunne vært mer nyanserte, viser de at Kidsa Barnehager har forbedringspotensial. Når foreldre må ut i media for å få svar på hvilke vedlikeholds- og opprustningsplaner vi har, viser det at kommunikasjonen med dem må bli bedre. Foreldrene burde fått svar på alle sine spørsmål, direkte og uoppfordret fra oss. Da kunne vi fortalt dem at vi allerede har et stort vedlikeholds- og investeringsprosjekt i gang. Da kunne vi fortalt dem at vi som privat barnehageeier er avhengige av gode økonomiske resultater over tid for å kunne vedlikeholde barnehagebyggene og uteområdene, og for å sikre fremtidig drift. Vi kunne fortalt dem at vi trenger gode økonomiske resultater for å satse på tiltak som ytterligere kompetanseheving av barnehageansatte. Og vi kunne fortalt dem at vi forstår at de er utålmodige på barnas og egne vegne, men at gode, treffsikre tiltak for kvalitetsheving må planlegges godt og tar tid å gjennomføre. Den oppgaven tar vi på alvor.

Kidsa Barnehager og resten av sektoren bør måles på den kvaliteten vi klarer å levere for barna, ikke på hvem som eier barnehagen. Kjernespørsmålet for oss er om barna har det bra. Derfor driver vi barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Etter vår mening bidrar Kidsa Barnehager og andre private aktører i stor grad til det gode norske barnehagetilbudet. Brukerundersøkelsene i Bergen kommune viser at foreldrene i både kommunale og private barnehager generelt sett er meget godt fornøyde med barnehagetilbudet, og at Kidsa Barnehager skårer tilsvarende eller bedre enn de kommunale barnehagene.

Tilsyn fra myndighetene er et viktig bidrag i arbeidet vårt med å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kidsa Barnehager har jevnlige tilsyn, og er åpne om vår drift og våre disposisjoner. Heller ikke vi får til alt vi ønsker med en gang. Men vi har alltid prioritert, og skal fortsette å prioritere, tiltak som kommer barna og medarbeiderne våre til gode. Det kommer vi aldri til å kompromisse på.

Inger Marie Guddal Einan, Daglig leder i Kidsa Barnehager