Vedtekter for KIDSA Eidsvåg

EIERFORHOLD

Kidsa Eidsvåg eies av Kidsa Barnehager AS, og er en del av konsernet Norlandia Health & Care Group.

FORMÅL

Kidsa Barnehager drives i samsvar og er forankret med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

«Barnets beste er det viktigste for oss derfor jobbes det kontinuerlig med systematisk utvikling av pedagogisk kvalitet. Vi voksne lytter, ser og tar barna på alvor i hverdagen. Leken er sentral i barns liv og i barnehagens virke, og er en grunnleggende livs- og læringsform.

 – med livslang lyst til lek og læring».

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Foreldreråd

I henhold til barnehageloven § 4 skal foreldrerådet bestå av foreldrene/foresatte. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser, samt bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. I foreldrerådet velges det foreldrerepresentanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter fra de ansatte i barnehagen, og 1 representant fra eier (daglig leder i barnehagen). Barnehagens daglige leder er saksbehandler og sekretær. Dersom det foretas avstemning i samarbeidsutvalget har hver representant en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen av samarbeidsutvalget dobbeltstemme. Det innkalles skriftlig med saksliste minimum 14 dager i forkant av møter.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan.  Samarbeidsutvalget skal videre uttale seg vedrørende søknader om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning.

INTERNKONTROLL

Barnehagenes internkontrollsystem er integrert i vårt felles kvalitetssystem, og følger de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

HELSEERKLÆRING

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse, jf. barnehageloven § 50. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon og fulgt vaksinasjonsprogrammet, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

ANSVAR

Barnehagen har egen ulykkesforsikring på barna gjennom Bergen Kommune. Barnehagen har som hovedregel ikke erstatningsansvar for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner, leker med mer.

FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen følger maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Normalt skjer slik prisregulering med virkning fra 1. januar hvert år.

Betalingen fordeles på 11 måneder i året og juli er betalingsfri måned. Faktura sendes foresatte forskuddsvis. Det betales ekstra for kost i henhold til gjeldende satser for den enkelte barnehage.

Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. hver måned. Nye barn betaler for plassen fra den oppstartdatoen som fremgår av signert kontrakt. Ved purring ilegges purregebyr. Ved manglende betaling vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso. Manglende betaling kan føre til tap av plass, jfr. vedtektene punkt 9.

Det gis inntektsgradert betaling og søskenmoderasjon, forutsatt at foresatte informerer barnehagen om søsken i annen barnehage, i tråd med kommunalt vedtak i barnehagens vertskommune.

PERMISJON

Permisjon fra barnehageplassen kan innvilges under forutsetning av at et annet barn kan overta plassen i permisjonstiden. Barnet må ha begynt i barnehagen før permisjon kan søkes.

OPPSIGELSESFRIST

Oppsigelsen av plassen må skje elektronisk i de kommunen der dette er mulig. Hvis ikke, må oppsigelsen leveres/sendes skriftlig til barnehagen. Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 2 mnd. fra den 1. i påfølgende måned. Det betales for plassen ut oppsigelsestiden enten barnet benytter plassen eller ikke.

Dersom plassen benyttes etter 1. mai, må det betales for plassen til og med 31. juli  Det vil si at plassen må sies opp senest innen 1. mars hvis plassen ikke skal benyttes etter 1.mai.

MISLIGHOLD

Ved vesentlig mislighold har barnehagen rett til å si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Vesentlig mislighold er blant annet ikke betalt oppholdsbetaling etter purringer.

OPPTAK OPPTAKSMYNDIGHET

Tildeling av barnehageplasser skjer etter rutiner utarbeidet av Bergen Kommune  som følge av at barnehagen er med på samordnet opptaksprosess, jf. barnehageloven § 17.

Det er daglig leder i barnehagen, som på vegne av eier, foretar det formelle opptaket.

Det er kommunen som er klageinstans for å kunne etterprøve en tildeling av plass ved samordnet opptak.

Opptakskrets

Barnehagen har ingen begrensninger i sin opptakskrets

Opptaksprioriteringer

Opptak skjer etter følgende prioritering:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne (sakkyndig vurdering må vedlegges) og barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd (kopi av vedtak må vedlegges) skal prioriteres, jf. barnehageloven § 18.
 2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen
 3. Barn av ansatte
  1. Barn av fast ansatte i Kidsa eller Norlandia Barnehagene
  2. Barn av ansatte i lengre vikariater i Kidsa eller Norlandia Barnehagene
  3. Barn av fast ansatte i selskap i konsernet Norlandia Health and Care Group
 4. Barn som søker overflytting fra andre av Kidsa barnehager eller Norlandia Barnehagene
 5. Øvrige barnehageplasser tildeles
  1. Søkere som har prioritert barnehagen som nr. 1 eller 2.
  2. Hvis to søkere står likt, avgjøres dette etter eldste barnet i aktuelt årskull

Opptaksperiode

Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli året etter.

Barn som tas opp i barnehagen har plass frem til 31.07 det året barnet begynner på skolen eller til plassen blir oppsagt.

Aksept av plass

Ved aksept av barnehageplass bekrefter foreldre/foresatte at de har godkjent barnehagens vedtekter.

ÅPNINGSTIDER

Barnehagens åpningstid er: 07:00 – 16:30

Barnehagen har stengt helligdager, julaften, nyttårsaften og fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen har stengt på barnehagens planleggingsdager, inntil 5 dager i løpet av et barnehageår.

FERIE

Barnet skal minimum ha tre ukers ferie i løpet av barnehageåret, i tillegg til planleggingsdager, jf. punkt 12. Disse ukene tas i løpet av skolenes sommerferie. Avvik fra dette kan forekomme hvis det er besluttet i barnehagens samarbeidsutvalg. Barn som skal slutte i barnehagen må avvikle ferien før 1. august.

Ferie meldes skriftlig til barnehagen. Sommerferie meldes innen 31.mars og jule- og påskeferie senest 14 dager før avvikling.

Kidsa Eidsvåg har sommerstengt de tre siste ukene i juli.

BARNEHAGENS AREAL

I henhold til barnehagens godkjenning er netto leke – og oppholdsareal per barn 4 m2 for barn over 3 år og 4,9 m2 for barn under tre år.

Barnehagen har 129 m2 i godkjent leke- og oppholdsareal inne.

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

I henhold til barnehageloven § 44 har alle som arbeider i barnehagene, eller i tilknytning til denne, taushetsplikt om alle forhold som de får kjennskap til vedrørende barna og deres familier. Det samme gjelder for foreldrerepresentantene i barnehagens samarbeidsutvalg.

I henhold til barnehagelovens § 45 skal barnehagepersonalet gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. Opplysninger kan bare gis etter samtykke fra foresatte, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt.

Uten hinder av taushetsplikten har barnehagens personale opplysningsplikt til barneverntjenesten i henhold til barnehageloven § 46.

ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene vedtas av styret i Kidsa Barnehager.

Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene ved lokale endringer.

Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer.