Vedtekter for KIDSA Eidsvåg

VIRKEOMRÅDE

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foresattes forhold til barnehagen.

EIERFORHOLD

Kidsa Eidsvåg eies og drives av Kidsa barnehager. Hver barnehage inngår i et forpliktende samarbeid med de andre barnehagene i organisasjonen. Organisasjonens øverste organ er styret. I tråd med vilkår hjemlet i lover, forskrifter og øvrige avtaler fastsetter barnehagens eier tilbud, pris og bestemmelser om bruk av barnehageplassen.

FORMÅL

Kidsa Barnehagers formål er å drive aktive barnehager med et godt pedagogisk innhold
Barnehagens formål reguleres og sammenfaller med Barnehagelovens § 1:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»
Barnehagens innhold reguleres av Rammeplan for barnehager.

SAMARBEIDSORGANER

Foreldreråd og samarbeidsutvalg er hjemlet i Lov om barnehager § 4 med tilhørende forskrifter:
«Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal sikre samarbeid med barnas hjem.»

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal:
 • Velge representanter til samarbeidsutvalget
 • Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen
 • Gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn gjeldende makspris

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget skal ha seg framlagt saker som er viktig for:
 • Barnehagens innhold
 • Barnehagens drift
 • Forholdet mellom foreldre og barnehage
 • Lokalsamfunnet

OPPTAKSMYNDIGHET

Opptak av barn til barnehageplasser foretas i hovedsak av daglig leder i barnehagen, men kan også utføres av organisasjonens sentrale administrasjon.

OPPTAK TIL BARNEHAGENE

Opptak til barnehagene gjennomføres i tråd med Lov om barnehager § 12, «Samordnet opptaksprosess i kommunen». I tillegg kommer «Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehager». Barnehageplass søkes elektronisk. Se informasjon på www.bergen.kommune.no.

OPPTAKSKRETS

Kidsa Barnehager har Bergen og omliggende kommuner som opptakskrets.

OPPTAKSKRITERIER

 1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 2. Barn av ansatte i Kidsa Barnehager og som blir definert som mangelpersonell.
 3. Søsken av aktive brukere og søsken med tilbud på opptakstidspunktet.
 4. Intern overflytting mellom Kidsa Barnehager.
 5. Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass først.

Søkerlisten deles mellom barn over og under 3 år. Barn defineres som tre år fra det året de fyller tre år.

Opptakskriterium 1. gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges.
Behandling av søknad om å plassering i prioritert gruppe foretas sentralt i Bergen kommune.

STARTDATO

Startdato fremkommer i opptaksbrevet.

RETNINGSLINJER FOR OPPTAK

Opptaket følger til enhver tid de retningslinjer som bystyret har vedtatt for felles opptakssystem for kommunale og private barnehager.

OPPTAKSPERIODE

Opptaksperioden gjelder fra den dagen plassen stilles til disposisjon. Tildelt plass beholdes frem til 31.07. det året barnet begynner på skolen.

PERMISJON

Det gis anledning til å søke permisjon fra barnehageplassen i inntil et år. Søknaden behandles av daglig leder i barnehagen. Permisjonssøknaden må framsettes 2 måneder før permisjonen starter. Permisjonen gir ingen garanti om ny plass ved permisjonens slutt, men sikrer at barnet får tilbud om første ledige plass i gjeldende aldersgruppe ved endt permisjon.

FORELDREBETALING

Forskrift om barnehager setter maksimalgrense for foreldrebetalingen. Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Betaling av kost kommer i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i statsbudsjettet.
Oppholdsbetalingen regnes for 11 måneder pr år, 30 dager pr. måned, uavhengig av bevegelige helligdager. Dersom barnet slutter en fredag, regnes betaling tom søndag. Betaling skjer forskuddsvis den 1. hver måned.

KOSTPENGER

Det kreves inn kostpenger etter selvkostprinsippet og i Kidsa Eidsvåg er det fastsatt til kr.250,- per mnd. Kostpengene dekker kostnadene for de måltider som blir servert i barnehagen, og er spesifisert på faktura. Ansatte på kjøkken kan også etter avtale med foreldrerådet bli dekket gjennom kostpengene. Satsen for kostpengene settes av den enkelte barnehage med bakgrunn i de kostnader barnehagen har til dette.

OPPSIGELSE

Ved oppsigelse av barnehageplassen gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 mnd. fra den dato skriftlig oppsigelse foreligger. Reglene for oppsigelse gjøres gjeldende fra den dagen foresatte har tatt i mot plassen.

MISLIGHOLD AV AVTALEN

Barnehagens mislighold:

Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Foresattes mislighold:

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente.
Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet.

BARNEHAGE om sommeren

Kidsa Eidsvåg holder stengt to uker om sommeren. Disse ukene fastsettes i SU. Kidsa Eidsvåg og Kidsa Sølvberget har samdrift i uke 28, og da er kjent personalet tilstede med barna.

 

SOMMERFERIE

Barnet må avvikle minimum 3 ukers ferie i skolens sommerferie. Dette gjelder selv om barnet tar ferie på andre tider av året. Daglig leder innhenter i god tid informasjon fra foresatte om bindende ferieuker for det enkelte barn.

For barn som starter på skolen må sommerferien være avviklet innen 01.august. Barn som slutter i barnehagen i august må avvikle tre uker ferie før de slutter.

LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN

Barnehagen er til enhver tid godkjent i forhold til gjeldende normer for areal. I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, er det en anbefalte norm på 5,3 m2 for barn under 3 år, og 4 m2 for barn over 3 år. Dette kan praktiseres fleksibelt i forhold til barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning. I Kidsa Eidsvåg er arealnormen 4,9 m2 for barn under 3 år og 4 m2 for barn over 3 år.

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid er kl. 7.00-16.30. Barnehagen er åpen 5 dager i uken.

Barnehagen er stengt helge- og høytidsdager, samt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen fram til klokken 12.00.

PLANLEGGINGSDAGER

I løpet av barnehageåret holdes det stengt 5 planleggingsdager. Disse dagene blir hvert år fastsatt av Kidsa Barnehager. Planleggingsdagene er betalingsfri ved at de inngår i den 4 betalingsfrie uken.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET

Systematisk HMS-arbeid gjennomføres i samsvar med Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

FASTSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTENE

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i pris, tilbud og bestemmelser samt endringer i vedtektene. Styret i Kidsa Barnehager fastsetter og endrer barnehagens vedtekter.

Bergen, 1. mars 2016